Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységemmel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségemnek teszek eleget:

Az adatkezelőnek neve: Dr. Császi Zsüliet Ügyvédi Iroda
Elérhetősége:
Székhely: 6721 Szeged, Csongrádi sgt.12. 3. Em. 36.
E-mail cím:
Telefonszám: 06-30-820-6841
Adószám: 19348096-1-06
Holnap: www.drcsasziugyved.hu

Az adatkezelés célja: az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (2017. LXXVIII. tv.) előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése, követeléskezelés, jogi képviselet ellátása

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogérvényesítés, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az ügyvédi megbízás felmondásáig, vagy ennek hiányában az eljárás jogerős befejezéséig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig

Érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, székhelye, telefonszám, e-mailcím, TAJ, adóazonosító, személyi igazolvány száma, személyi szám, állampolgárság

Tájékoztatom, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 1. az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
  • Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  • Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
  • Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6721 Szeged, Csongrádi sgt.12. 3. Em. 36. címre vagy elektronikusan az címre lehet küldeni.
  • Választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldök az Ön által meghatározott címre.
 2. az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 3. az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 4. az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez, megsemmisítéshez és zároláshoz való jog
  • Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
  • Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
  • Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  • A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 6. az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
 • Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja
 • Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefonszám: +36 (1) 391-1400
  Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

˝Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban, és a megadott adataimat az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.˝

Adatvéfelmi nyilatkozat letöltése (pdf)